Uitspraken CRvB over jeugdhulp vereisen aanpassing van de verordening jeugdhulp

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 mei 3 uitspraken gedaan over de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen in de Jeugdwet.

hero afbeelding Uitspraken CRvB over jeugdhulp vereisen aanpassing van de verordening jeugdhulp
25 juni 2024

Aan de CRvB werden 3 zaken van 3 verschillende gemeenten voorgelegd. In die zaken was er jeugdhulp aangevraagd. De gemeenten hadden de aanvraag om meer uren toe te kennen afgewezen of geweigerd, met als motivering dat de ouders het probleem zelf konden oplossen. De ouders waren het er niet mee eens en zijn eerst in beroep en daarna in hoger beroep gegaan. De CRvB heeft hierover uitspraak gedaan en gaat daarnaast in de zaak van de gemeente Hollands Kroon ook in op zorgvuldige besluitvorming en in die van de gemeente Groningen op de in te zetten deskundigheid.

Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen

De kern van de uitspraken is dat uit de Jeugdwet volgt dat gemeenten in hun verordening regels moeten opnemen hoe de gemeente tot een afweging komt over de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van ouders en verzorgers. Specifiek wijst de CRvB erop dat uit de verordening moet blijken welke betekenis de gemeenteraad toekent aan de ouderlijke verzorgings- en opvoedingsplicht die volgt uit het Burgerlijk Wetboek. Dit al dan niet in relatie tot begrippen als eigen kracht, gebruikelijke hulp en/of bovengebruikelijke hulp.

Staan die regels niet in de verordening? Dan is het besluit omtrent eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen in strijd met de Jeugdwet. Het gevolg is dat de gemeenteraad deze regels zo snel mogelijk in de verordening moet opnemen. Zonder regels is het nauwelijks mogelijk om over deze onderwerpen een houdbaar besluit te nemen.

De uitspraken hebben betrekking op de uitvoering van de Jeugdwet. Verwacht kan worden dat de CRvB eenzelfde uitspraak zal doen in het kader van de uitvoering van de Wmo 2015.

Zorgvuldige besluitvorming

De CRvB oordeelt in de zaak van de gemeente Hollands Kroon (ECLI:NL:CRVB:2024:1096) ook nog of de besluitvorming zorgvuldig is. De gemeente Hollands Kroon heeft als werkwijze dat de organisatie Incluzio Hollands Kroon niet alleen advies geeft over het al dan niet toekennen van jeugdhulp, maar ook betrokken is bij de uitvoering daarvan. Volgens de CRvB zijn er dan onvoldoende waarborgen aanwezig dat sprake is van een zorgvuldige voorbereiding van een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Advisering over besluitvorming, de besluitvorming zelf en de uitvoering mogen niet in één hand liggen.

De CRvB verwijst naar vaste rechtspraak over hulp bij het huishouden onder de Wmo 2007 (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CRVB:2016:1491), dat de bepaling van de omgang van de hulp evenmin aan aanbieders mag worden overgelaten. De CRvB ziet geen aanleiding hierover in het kader van de Jeugdwet anders te oordelen.

Deskundigheid

In de uitspraak over de zaak van de gemeente Groningen oordeelt de CRvB dat het geregelde in de verordening in strijd is met de Jeugdwet en daarnaast de noodzakelijke deskundigheid van een adviseur niet in de verordening is geregeld. De uitleg die de gemeente tijdens de zitting over de betekenis van de SKJ-registratie geeft is niet vastgelegd op de door de wet vereiste wijze, althans niet wat betreft de fase van beoordeling en toekenning van een voorziening. Daarom is een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling en inzetten van de aangewezen voorziening, zoals in artikel 2.3 van de Jeugdwet vereist, onvoldoende in wettelijke maatstaven gewaarborgd.

Een uitgebreide bespreking van deze uitspraak is te lezen in onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Verwijzing naar uitspraken

De betreffende uitspraken zijn:

Centrale Raad van Beroep, 29 mei 2024,

ECLI:NL:CRVBB:2024:1095 (gemeente Vlissingen),

ECLI:NL:CRVB:2024:1096 (gemeente Hollands Kroon en

ECLI:NL:CRVB:2024:1097 (gemeente Groningen). 

Module Jeugd

Met de module Jeugd heeft u alle benodigde vakinformatie direct en online bij de hand. Vertaald naar de praktijk en geschreven in helder Nederlands. Deze module is onderdeel van de online kennisbank Inzicht Sociaal Domein.