Kwaliteit en interne controle bij gemeenten: hoe richt u dit efficiënt en effectief in?

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het vergt nogal wat kennis en expertise om op basis van de actuele wet- en regelgeving de juiste besluiten te nemen.

hero afbeelding Kwaliteit en interne controle bij gemeenten: hoe richt u dit efficiënt en effectief in?

Stimulansz ondersteunt gemeenten op diverse manieren: met de applicatie KIC, met diverse trainingen en met advies en ondersteuning bij kwaliteit en interne controles (IC) bij gemeenten.

Inzicht in de kwaliteit van dienstverlening

Het is belangrijk dat een gemeente inzicht heeft in de kwaliteit van de dienstverleningsprocessen: van het in kaart brengen van de situatie van de inwoner, het verzamelen van de benodigde informatie, de correcte besluitvorming en de rechtmatigheidscontrole van de uitgaven. Nóg mooier is het als een gemeente ook kijkt naar het effect van een besluit voor de inwoner. Leiden onze inspanningen inderdaad tot meer uitstroom naar betaald werk, tot een betere maatschappelijke participatie of een terugloop in de omvang van schulden? En hoe waarderen inwoners de kwaliteit van de dienstverlening? Dat is belangrijk met het oog op de nieuwe wettelijke regels voor rechtmatigheidsverantwoording over het controlejaar 2021, waarbij het college voortaan via een verklaring verantwoording over de rechtmatigheid van haar financiële aflegt aan de gemeenteraad, en dus aan de inwoners. Best een uitdaging. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen.

Wat kan Stimulansz hierin betekenen?

Op diverse manieren kunt u samen met Stimulansz werk maken van het verbeteren van uw dienstverlening en zorgen voor een efficiënte kwaliteitscontrole en een goedgeorganiseerde financiële rechtmatigheidsverantwoording. Met als doel: een gemeentelijke organisatie die inwoners biedt wat zij nodig hebben en waar zij recht op hebben, binnen budgetten. Stimulansz ondersteunt hierin met:

Onze applicatie Kwaliteit in Control (KiC)

Hoe controleert u dat uw organisatie het recht, de hoogte en de duur van uitkeringen voor inwoners correct vaststelt? En hoe meet u dit niet eenmalig, maar structureel? Blijvend goed toetsen aan wet- en regelgeving, kan best lastig zijn. Want er verandert nogal eens wat in de wet en in de jurisprudentie. Lastig om dat allemaal zelf bij te houden. Meer dan 125 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Nederland werken daarom met Kwaliteit in Control (KiC) van Stimulansz. Dit is hét platform voor kwaliteitscontrole voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. KiC is eenvoudig op maat per afdeling of proces in te richten en geeft inzicht in de kwaliteit van de productie. KIC kan uit uw afgehandelde werkprocessen een steekproef trekken en hieruit een aantal controles klaarzetten. Zo krijgt u een beeld van de kwaliteit binnen uw organisatie en weet u wat wel en niet werkt.

Bij de applicatie leveren we een normenset voor de wet- en regelgeving in het sociaal domein: Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Elke norm beschrijft aan welke criteria een besluit moet voldoen. De normensets zijn uitgesplitst naar typen besluiten. Ze helpen kwaliteitsmedewerkers in brede zin te controleren of het juiste besluit is genomen. Ook voeren IC-medewerkers van gemeenten interne controles uit op de financiële rechtmatigheid van besluiten. Vaak is dat met een smallere blik gefocust op de financiële rechtmatigheid van betalingen. We passen de normsets jaarlijks aan in onze Redactiecommisie KIC Normensets, met de juridisch experts uit onze kennisbank ‘Inzicht Sociaal Domein’. U werkt dus altijd met actuele gegevens.

Trainingen voor kwaliteitsmedewerkers en IC’ers

De nieuwe wettelijke regels voor kwaliteitscontrole bij gemeenten gelden sinds 1 januari 2021. Met als belangrijkste verandering dat het college niet meer financiële verantwoording aflegt aan de accountant, maar aan de gemeenteraad. Dat vraagt van uw gemeente dat u uw ‘compliance based’ manier van werken combineert met een ‘risk based’ aanpak met focus op de risico’s die er spelen voor úw organisatie. Hoe maakt u de omslag? Daarvoor is er de training: ‘Risicogestuurde IC en de rechtmatigheidsverklaring per 2021‘. En voor wie gaat beginnen als kwaliteitsmedewerker of interne controleur is er de training Interne Controle (IC) en Kwaliteitszorg.

Opleiding Kwaliteitscoach

De rol van kwaliteitsmedewerker verandert van een juridisch beoordelaar naar ondersteunend coach. Coaching op kwaliteitsverbetering vraagt andere vaardigheden dan voorheen. Hoe vult u uw rol in? Hoe kan coaching op kwaliteit een plek krijgen in uw werk? Welke interventiemogelijkheden zijn er? Daarvoor biedt deze opleiding u handvatten. Lees meer.

Ondersteuning bij de Interne Controle (IC) voor uw gemeente

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de Interne Controle voor uw gemeente? Bijvoorbeeld omdat u aanpassingen doorvoert om beter ‘in control’ te zijn? Of simpelweg omdat u handjes te kort komt? Stimulansz maakt risicoanalyses, adviseert over het efficiënt inrichten van uw Administratieve Organisatie (AO) en ondersteunt bij het praktisch uitvoeren van de IC.

Anderen bekeken ook