0

Taallessen, en werk of stage

In de nieuwe Wet inburgering geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en combineren asielmigranten taallessen met (vrijwilligers)werk of stage. Met name jonge inburgeraars krijgen de kans om een andere route te volgen: zij krijgen intensieve taallessen en volgen tegelijkertijd vakken als rekenen, Engels en leervaardigheden en studieloopbaanbegeleiding. Zij ronden dan in gemiddeld anderhalf jaar de inburgering af en stromen in het vervolgonderwijs in. Tot slot is er een kleine groep inburgeraars voor wie deze twee routes allebei niet haalbaar zijn. Zij besteden in het nieuwe stelsel meer tijd aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Ook zij sluiten in het nieuwe stelsel hun inburgering af met een certificaat. In het nieuwe stelsel vinden geen ontheffingen meer plaats op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen meer verleend.
Naast de taaltrajecten gaan alle inburgeraars actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

Belangrijke rol gemeenten

Gemeenten krijgen een belangrijke rol in de nieuwe Wet inburgering: zij staan het dichtst bij de inburgeraars.  Ook gaan gemeenten de asielstatushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. De gemeenten betalen voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht. Deze begeleiding zorgt voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete.

Gezinsmigranten

Ook voor gezinsmigranten verandert er wat. Om hen beter bij de samenleving te betrekken en te ondersteunen, worden zij in de nieuwe situatie actiever begeleid door gemeenten. Wel blijven gezinsmigranten zelf hun taallessen en –examens betalen, waar nodig met een lening van DUO.

Huidige inburgeringsstelsel voldoet niet

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet op een aantal punten niet. Veel inburgeraars doen er te lang over om in te burgeren. Daarnaast zijn er geen prikkels om het hoogst mogelijke taalniveau te behalen.
Het bestaande systeem laat ook ruimte voor kwaadwillenden om bijvoorbeeld via het declaratiesysteem bij taallessen te frauderen. Recent verschenen daar weer diverse artikelen over in de media. Ook dit probleem is vanaf nu opgelost, omdat het leenstelsel voor asielstatushouders, waarin de inburgeraar een lening krijgt en daarvan o.m. taallessen inkoopt, wordt afgeschaft. Straks worden de taallessen voor deze groep door de gemeente betaald.

Ondersteuning gemeenten

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 faciliteert Stimulansz professionals in het sociaal domein met kennis. Daarvoor heeft Stimulansz op 1 juli 2020 de module Inburgering gelanceerd. Deze module maakt onderdeel uit van Inzicht Sociaal Domein. Wilt u meer weten over onze nieuwe module of onze Kennisbank? Of gelijk al weten wat de kosten voor uw organisatie zijn? Mail of bel dan gerust met onze adviseur sociaal domein: Canan Cantar of 06 82 60 59 42.
 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp