Maatwerk huishoudens met multiproblemen

Lees nu welke bijdrage Stimulansz heeft geleverd aan de evaluatie van het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens.

hero afbeelding Maatwerk huishoudens met multiproblemen
10 juli 2023

Stimulansz heeft bijgedragen aan de evaluatie van het interdepartementale Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM), dat werd gelanceerd door het kabinet. Het doel van dit programma was om professionals in het sociaal domein meer handelingsperspectief te bieden om inwoners in complexe multiprobleemsituaties eerder en sneller te helpen. Vanaf 1 januari 2023 heeft het PMM een permanente status gekregen en gaat verder onder de naam Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM).

Het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) is het uitvoerend hart van PMM. Dit loket zorgt ervoor dat er één aanspreekpunt bij het Rijk is voor vastgelopen multiprobleemsituaties. De professionals van het LMM helpen gemeentelijke en nationale uitvoeringsorganisaties bij het zoeken naar oplossingen.

Wat heeft Stimulansz gedaan?

PMM en Stimulansz hebben gezamenlijk twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek ziet op het evalueren van het functioneren van het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek, met als doel de verdere doorontwikkeling van het Loket. De bevindingen zijn neergelegd in het rapport ‘Het Maatwerkloket, een evaluatie voor de doorontwikkeling’. Eén van de belangrijkste bevindingen is dat professionals in meer dan de helft van de gevallen na interventie van het LMM binnen een maand weer verder konden. Ook werd het LMM geprezen om zijn toegankelijkheid, snelheid en vasthoudendheid bij het oplossen van problemen. Het Maatwerkregister, dat professionals helpt bij het coördineren van de betrokken partijen, werd eveneens positief beoordeeld.

Het tweede onderzoek betrof het trekken van lessen uit de multiprobleemsituaties die bij PMM zijn ingediend. In het rapport ‘Het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek: een analyse van de casuïstiek’ zijn 160 afgeronde casussen uit de periode 2019-2022 geanalyseerd. Het rapport bevat kwantitatieve gegevens die laten zien hoe vaak gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties, departementen en wetgeving een rol speelden in de casussen. Daarnaast is geanalyseerd op welke levensdomeinen zich knelpunten voordoen. Tot slot zijn systeemknelpunten geïdentificeerd. Uit de onderzoeken blijkt dat organisaties die vastlopen in complexe casuïstiek de weg naar het LMM en naar elkaar steeds beter te vinden. Zo maakt het LMM zichtbaar waar professionals in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen. En draagt het LMM bij aan het ophalen van signalen en leerpunten uit de uitvoeringspraktijk.

Gezamenlijk leren

Op basis van onder andere de twee Stimulansz rapporten heeft PMM de eigen werkwijze voor het leren uit individuele probleemsituaties verstevigd. PMM bekijkt elke casus met de indiener en betrokken organisaties. De leerpunten liggen op het vlak van de aanpak, deskundigheid, houding, samenwerking, organisatorische aspecten en wet- en regelgeving. Op al die punten kijkt PMM naar mogelijke verbeteringen.

De Omgekeerde Toets®

Hoe levert u als professional in het sociaal domein maatwerk zonder willekeur? Het kan met De Omgekeerde Toets; een methodiek van Stimulansz die recht doet aan de Participatiewet, de Wmo 2015, de Wet schuldhulpverlening, de Wet inburgering en de Jeugdwet.