Resultaten

Met de kennis die u opdoet in deze opleiding ontwikkelt u beleid dat:

 • aansluit op de vraag uit de samenleving
 • aansluit op de relatie tussen burger en overheid
 • past bij uw organisatie en netwerk
 • draagvlak heeft en praktisch uitvoerbaar is

Geef goed invulling aan het sociale beleid

Gemeenten hebben voortaan meer mogelijkheden én meer verantwoordelijkheden om het sociale beleid naar eigen inzicht vorm te geven. De beleidsadviseur sociaal domein speelt een belangrijke rol in dit veranderingsproces. Dat vraagt nogal wat van u. Hoe geeft u invulling aan integraal werken, burgerparticipatie, ontschotting van aanbod en financiën, de regierol van de gemeente en regelluw beleid? En hoe zet u al uw ideeën om in een stevig beleidsvoorstel dat uw doelen onderstreept en waar iedereen ‘ja’ tegen zegt? Het komt allemaal aan bod in de opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’.

Deze opleiding wordt u aangeboden door Stimulansz i.s.m. Divosa.

Voor wie?

Gemeentelijke beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs werkzaam in het sociaal domein.

Deelnemer aan het woord

Inhoud van de opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’

De opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’ bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

Van visie naar organisatie

U leert meer over alle veranderingen in het sociaal domein. Ook ontdekt u hoe u de vertaalslag maakt naar uw gemeentelijke organisatie. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Gevolgen van de transformatie voor uw gemeentelijke organisatie
 • Effectief samenwerken in het sociaal domein
 • Beleidsontwikkeling in historisch perspectief
 • Relatie tussen politiek en bestuur en de rol van de bestuursadviseur
 • Wat we kunnen vragen van de zelfredzame burger?
 • Omgekeerd denken: niet de regels, maar het effect voorop
 • Inwoners en cliëntenraden betrekken bij het vormen van beleid

Wetskennis

Bij dit onderdeel gaan we in op de actualiteit. En op de onderlinge samenwerking tussen de diverse wetsterreinen. Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Participatiewet, Awb, Wmo, Jeugdwet en schuldhulpverlening
 • De omgekeerde verordening
 • Relatie tussen dagbesteding, beschut werk, Wsw en baan-afspraakbanen
 • Problematiek van jongeren die 18 jaar worden
 • Afstemming tussen dienstverlening Wmo en Participatiewet voor de UWV-doelgroep
 • De aansluiting tussen Jeugdzorg, RMC voortijdige schoolverlaters (RMC) en Participatiewet
 • Armoedebeleid als rode draad door het sociaal domein
 • De rol van de privacywetgeving op diverse wetsterreinen

Financiering en inkoop

Hoe passen we de ontschotte budgetten toe in de nog verkokerde organisaties? En wat zijn de mogelijkheden om financieel te sturen in het sociaal domein? Dit en meer komt aan de orde in het onderdeel ‘Financiering en inkoop’.

 • Overzicht van budgetten, reikwijdte en grenzen
 • Alternatieve financieringsmogelijkheden
 • Voor- en nadelen van diverse bekostigingsmethodieken
 • Sluitende verantwoording sociaal domein
 • Mogelijkheden van resultaatbeïnvloeding
 • Inkoop en bekostiging

Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren

Als beleidsadviseur sociaal domein hebt u dagelijks te maken met het spanningsveld tussen  management, bestuur en uitvoering. Tegelijkertijd moet uw beleid in lijn zijn met de gemeentelijke belangen. Hoe gaat u hiermee om? Wat hebt u nodig om een beleidsplan te maken dat brede steun krijgt van alle stakeholders? En welke professionele vaardigheden hebt u nodig om dit traject tot bevredigend resultaat te kunnen brengen? Dit en meer komt aan bod in het vierde onderdeel.

 • Effectief beleid ontwikkelen
 • Informatiebehoefte bepalen
 • Probleemanalyse maken
 • Indicatoren om het effect van het beleid te meten
 • De balans tussen politieke, maatschappelijke en individuele belangen
 • Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit
 • Doelmatig communiceren
 • Pitchen voor verschillende doelgroepen
 • Welke benadering voor welke doelgroepen?
 • Uitbreiding van uw netwerk en relatiebeheer

Certificaat

Aan het eind van de opleiding ontvangt u certificaat (bij minimaal 80% aanwezigheid).

Praktische informatie

Data
In 2021 organiseren we de opleiding nog één keer:

De 6 bijeenkomsten duren telkens van 09:30 – 16:30 uur.

Locatie
De opleiding van 23 september – 16 december organiseren we wanneer dat mogelijk is in Utrecht. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Trainers
De opleiding wordt verzorgd door Frans Kuiper (Stimulansz) en Chris Wallis (Divosa).

Incompany

Wij verzorgen deze opleiding ook incompany. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Adviseur

Frans Kuiper

Adviseur en trainer Participatiewet en expert arbeidsmarktbeleid.

Anderen bekeken ook