Resultaten

U komt met beleid dat:

 • aansluit op de vraag uit de samenleving en de relatie tussen burger en overheid;
 • past bij uw organisatie en netwerk;
 • draagvlak heeft en praktisch uitvoerbaar is.

Als beleidsadviseur sociaal domein heeft u een uitdagende job. Door de transformatie hebben gemeenten meer armslag gekregen om het lokale sociale beleid naar eigen inzicht vorm te geven. En u speelt een belangrijke rol in dat proces van verandering. Dat vraagt nogal wat van u als beleidsadviseur. Welke invulling geeft u bijvoorbeeld aan integraal werken, burgerparticipatie, ontschotting van aanbod en financiën, de regierol van de gemeente en regelluw beleid? En hoe zet u al uw ideeën om in een stevig beleidsvoorstel dat uw doelen onderstreept en waar iedereen ja tegen zegt?

Na deze complete basisopleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden om een beleidsvoorstel te maken waarmee uw gemeente haar ambities kan realiseren.

Doelgroep

Gemeentelijke beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs werkzaam in het sociaal domein.

Opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Van visie naar organisatie

Bij dit onderdeel ligt de nadruk op alle veranderingen in het sociaal domein en hoe u de vertaalslag maakt naar uw gemeentelijke organisatie.

 • Gevolgen van de Transformatie voor uw gemeentelijke organisatie.
 • Effectief samenwerken in het sociaal domein.
 • Varianten in de rol van de wijkteams.
 • Wat we kunnen vragen van de zelfredzame burger.
 • Omgekeerd denken: niet de regels, maar de bedoeling voorop.
 • Inwoners en cliëntenraden betrekken bij het vormen van beleid.

Wetskennis

Bij dit onderdeel gaan we in op de actualiteit en de onderlinge samenhang tussen de wetsterreinen.

 • Participatiewet, Awb, Wmo, Jeugdwet, schuldhulpverlening en onderwijs.
 • De relatie tussen dagbesteding, beschut werk, Wsw en baanafspraakbanen.
 • De problematiek van jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.
 • Afstemming van de dienstverlening Wmo en de Participatiewet voor de doelgroep van het UWV.
 • De aansluiting Jeugdzorg, Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) en Participatiewet.
 • Armoedebeleid als rode draad door het sociaal domein.
 • De rol van privacywetgeving op verschillende wetsterreinen.

Financiering en inkoop

Hier bespreken we het toepassen van de ontschotte budgetten in de nog verkokerde organisaties. En verder: de mogelijkheden van financieel sturen in het sociaal domein.

 • Overzicht van budgetten, reikwijdte en grenzen.
 • Alternatieve financieringsmogelijkheden.
 • Voor- en nadelen van diverse bekostigingsmethodieken.
 • Sluitende verantwoording sociaal domein.
 • Mogelijkheden resultaatbeïnvloeding.
 • Vormen van inkoop en aanbesteding.

Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren

U heeft dagelijks te maken met het spanningsveld tussen management, bestuur en uitvoering. Tegelijkertijd wilt u dat uw beleid in lijn is met de gemeentelijke belangen. Hoe gaat u hiermee om? Wat is ervoor nodig om een beleidsplan te maken dat brede steun krijgt van alle stakeholders. En welke professionele vaardigheden heeft u nodig om dit traject tot bevredigend resultaat te kunnen brengen?

 • Het ontwikkelen van effectief beleid.
 • Informatiebehoefte bepalen.
 • Indicatoren om het effect van het beleid te meten.
 • De balans tussen politieke, maatschappelijke en individuele belangen.
 • Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.
 • Doelmatig communiceren.
 • Pitchen voor verschillende doelgroepen.
 • Welke benadering kiezen bij welke doelgroepen?
 • Omgaan met vertrouwenskwesties.
 • Het uitbreiden van uw netwerk en relatiebeheer.

Deelnemers ontvangen achteraf een certificaat (bij minimaal 80% aanwezigheid).

Wij verzorgen deze opleiding zowel via open inschrijving als incompany.

Adviseurs

Laurens Bouw

Laurens is samen met collega’s verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook