Benut uw speelruimte in de nieuwe Inburgeringswet

Ook al liggen de contouren van de nieuwe wet grotendeels vast, volgens Gerrit van Romunde hebben gemeenten nog genoeg speelruimte voor maatwerk en lokale accenten.

hero afbeelding Benut uw speelruimte in de nieuwe Inburgeringswet
04 oktober 2021

Het gaat erom dat uw gemeente een integraal inburgeringsplan opstelt, waarbij het effect voor de inburgeraar voorop staat. Dat helpt wanneer de verschillende wetten verschillende oplossingen voorstaan.

Verbind wettelijke taken

In mijn optiek betekent integraliteit niet zozeer dat je letterlijk uitgaat van de wet, maar van wat de burger daadwerkelijk nodig heeft om mee te kunnen doen. In dit boekje zijn voorbeelden daarvan opgenomen. Het zou een gemiste kans zijn als gemeenten de doelen die ze zich stellen in de brede samenleving, loslaten voor de doelgroep nieuwkomers. Benader daarom de taken op het gebied van inburgering niet als een apart project, maar maak slimme verbindingen met andere wettelijke taken.

Zoek draagvlak

Om dit voor elkaar te krijgen is draagvlak nodig. Ten eerste binnen de eigen organisatie en bij andere betrokkenen bij de inburgering zoals Vluchtelingenwerk en taalscholen. Maar vooral bij de inburgeraars zelf!

Ga uit van de mogelijkheden en wensen van statushouders en tuig niet een nieuw circuit op. Zorg ervoor dat iedere betrokkene binnen de gemeente doordrongen is van de urgentie van een goede aanpak voor deze doelgroep. En leg daarvoor de verbinding met de andere terreinen in het sociaal domein.

Ontwikkel een visie

Het ambitieniveau (wanneer zijn we tevreden met het resultaat?) is een beleidskeuze van gemeenten zelf. De invulling van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) kan desgewenst worden afgestemd op de vraagzijde van de regionale arbeidsmarkt. Vind je dat mensen eerst taalniveau B1 moeten hebben, of kunnen ze met een wat minder hoog niveau alvast aan de slag in werkvloertrajecten? Hoe rigide ga je als gemeente om met termijnen? Mogen nieuwkomers zich, ook als het ietsje langer duurt, ontplooien op de Nederlandse arbeidsmarkt? Of moeten zij zo snel mogelijk instromen in werk en uit de uitkering? Bied je voor een grotere slagingskans misschien nog iets extra’s aan opleiding, indien nodig? Over zulke vragen moeten gemeenten en gemeenteraden eerst echt goed nadenken. Als een brede visie op inburgering, integratie en inclusiviteit duidelijk is, maakt dat het makkelijker de opdrachten in te vullen die de wet stelt en optimaal gebruik te maken van de beleidsvrijheid. Het nieuwe Casusboekje Inburgering van Stimulansz beoogt een bijdrage te leveren aan dit denkproces en daagt u uit binnen de lijntjes van de wet te kleuren.

Anderen bekeken ook