Trainingen & Evenementen

Ontdek ons trainingsaanbod

Stimulansz biedt gemeenten, welzijnsinstellingen en andere ketenpartners een groot aantal cursussen trainingen en evenementen binnen het sociaal domein.

Bekijk onze trainingen

Deze taken zijn vastgelegd in drie wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en Jeugdwet. Deze decentralisaties binnen het sociaal domein vragen van u als gemeente een volledig nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners. Werkprocessen moeten worden heringericht. Bovendien ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en hun ketenpartners.

Sociaal domein, wat is dat?

De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

Wat houden de decentralisaties in?

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. Sinds 1 januari 2015 kan niemand meer instromen in de Wsw. De Wajong is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Bij de Jeugdwet ging het om een volledige overheveling van taken van de Bureaus Jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten. Ook is de gemeente voortaan verantwoordelijk voor de jeugd-geestelijke gezondheid (ggz), de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Verder is de gemeente voortaan verantwoordelijk voor afstemming met het onderwijs over het Passend Onderwijs. Lees meer over de Jeugdwet.

Samenhang tussen deze werkvelden

De decentralisaties bieden gemeenten de mogelijkheid een samenhangend en integraal beleid te voeren bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Immers, de drie decentralisaties in het sociaal domein staan niet volledig los van elkaar. De doelgroepen komen deels overeen. Bovendien hebben mensen veelal meerdere problemen. Denk aan de samenhang tussen jeugdzorg en de Participatiewet: het naar werk begeleiden van risicojongeren. Ook is er veel samenhang tussen jeugdzorg en Wmo. Zo kunnen jongeren naast jeugdhulp ook ondersteuning nodig hebben uit de Wmo 2015. Bij participatie of zelfredzaamheid richt de Wmo zich bij problemen bij opgroeien en opvoeden op zowel ouders als jeugdigen.

Waarom de decentralisaties in het sociaal domein?

De decentralisaties hebben tot doel dat de gemeente haar inwoners sneller en beter kan helpen bij hun zorg- of ondersteuningsvragen. Zodat zij de zorg of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Doel is ook, dat mensen zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De nadruk ligt op wat mensen kunnen, eventueel met hulp van mensen uit hun eigen omgeving. Daarna komt de vraag of, en welke, professionele zorg of ondersteuning nodig is. Dit gebeurt volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur. Dit voorkomt dat meerdere hulpverleners zijn betrokken die niet efficiënt samenwerken. De nieuwe werkwijze moet ook resulteren in het terugdringen van de uitgaven.

Cultuurverandering bij gemeenten en instanties

De decentralisaties vragen om een flinke cultuurverandering: een transformatie. Bij zowel overheden en zorgorganisaties als bij de mensen die de zorg nodig hebben en mensen die mantelzorg geven. Immers, we gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waarin mensen meedoen naar vermogen, met ondersteuning, zoveel mogelijk, van mensen uit hun eigen omgeving. Dat vergt een andere manier van denken en handelen. Transformatie is overigens iets anders dan transitie. Onder transitie verstaan we de overdracht van verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Onder transformatie verstaan we de omslag die u binnen uw gemeente hebt te maken.

2015: het overgangsjaar

2015 was het overgangsjaar, dat in het teken stond van de continuering van de zorg en ondersteuning. Een jaar ook waarin de gemeenten startten met de transitie en de transformatie van het sociaal domein.

Resultaten in 2015

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde in mei 2016 een Overall rapportage sociaal domein. Het SCP tekent aan dat op veel terreinen de transformatie naar een nieuwe inrichting van het sociaal domein nog moet plaatsvinden. Deze rapportage biedt dus de eerste inzichten in de prestaties van gemeenten op het gebied van het sociaal domein. De belangrijkste conclusies:

 • In 2015 maakten circa 1 op de 8 burgers (2,1 miljoen mensen) gebruik van een individuele voorziening in het sociaal domein;
 • Ongeveer 1/6 deed dit via de Jeugdwet, 1/3 via de Participatiewet en de helft via de Wmo;
 • De meerderheid gebruikt een voorziening op één van de decentralisatieterreinen, 7% gebruikt voorzieningen op 2 of 3 terreinen;
 • 12% van de huishoudens die een voorziening gebruikt, doet dit in meer dan één sector;
 • Per gebruiker kost dit gemiddeld circa € 8.400,00 (€ 1.050,00 per hoofd van de bevolking);
 • De gemeenten geven hieraan in totaal circa € 17,9 miljard uit;
 • Bijna tweederde van de mensen met Wmo-ondersteuning is 65 jaar of ouder;
 • De zelfredzaamheid is vooral gering bij mensen die onder de Wmo vallen: minder dan 10% van hen kan de problemen zelfstandig oplossen (tegenover ruim 60% van de mensen die geen voorziening gebruiken);
 • Bij 40% van de Wmo-gebruikers biedt het eigen netwerk onvoldoende hulp;
 • Vooral kwetsbare mensen gebruiken een voorziening in het sociaal domein: mensen zonder werk, met een laag inkomen, uit een eenoudergezin, met een lage opleiding en/of mensen met een slechte gezondheid;
 • Kwetsbare mensen hebben vaak te maken met meerdere problemen, die niet altijd zijn gerelateerd aan de drie decentralisatiewetten. Vooral financiële problemen komen vaak voor;
 • Bijna tweederde van de mensen met een Wmo-voorziening heeft een geringe ‘geletterdheidsvaardigheid’ (omgang met computer, invullen van formulieren);
 • In krimpende plattelandsgemeenten wordt het meest gebruikgemaakt van de sociaal-domeinvoorzieningen;
 • Vooral Noordoost-Nederland en Zuid-Limburg kent een hoog gebruik van een voorziening in het sociaal domein.

Sociaal domein in 2016 en daarna

De gemeenten ontvingen in 2015 ruim € 10 miljard voor het uitvoeren van hun taken in het sociaal domein. De verdeling was gebaseerd op het zorggebruik in 2012 of 2013. Vanaf 2016 wordt dit gedaan aan de hand van een objectieve verdeling, die stapsgewijs wordt ingevoerd. Kortom: gemeenten staan vanaf 2016 pas echt voor een transformatieslag binnen het sociaal domein.

Informatie en ondersteuning voor gemeenten

Behoefte aan begeleiding bij dit complexe proces? Stimulansz biedt gemeenten en andere ketenpartners een groot aantal cursussen binnen het sociaal domein, in de volgende categorieën:

Budgetten Wmo en Jeugdwet in 2017 omlaag

Op 1 september 2016 werd bekend dat de budgetten voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet omlaag gaan. Voor 2016 wordt het Wmo-budget verlaagd met 179 miljoen euro en het Jeugdwet-budget met 47 miljoen. In 2018 worden de budgetten opnieuw verlaagd, dan met respectievelijk 168,8 miljoen euro en 16,8 miljoen euro. De gemeenten – verenigd in de VNG – hebben hierover met het Rijk afspraken gemaakt. De reden is, dat gemeenten in 2015 en 2016 teveel hebben ontvangen voor uitvoering van de twee wetten. Dit omdat het aantal personen voor wie de zorg zou moeten geleverd, in eerste instantie te hoog waren ingeschat. Veel mensen bleken niet in de Wmo of de Jeugdwet te horen, maar in de Wlz.

Neem nu contact op met

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Anderen bekeken ook

Trainingen & Evenementen

Ontdek ons trainingsaanbod

Stimulansz biedt gemeenten, welzijnsinstellingen en andere ketenpartners een groot aantal cursussen trainingen en evenementen binnen het sociaal domein.

Bekijk onze trainingen