0

Ook interessant

Wij bieden programma’s op maat aan, afgestemd op uw sociaal wijkteam.

Ga naar ons trainingsaanbod

Sociale wijkteams: aanspreekpunt voor wijkbewoners

Sociale wijkteams zijn voor wijkbewoners het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Het sociaal wijkteam ondersteunt bij vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, en wonen, werken en inkomen. Zoals financiële problemen, langdurige werkloosheid, opvoedingsvragen en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook mantelzorgers en vrijwilligers kunnen er terecht voor tips en adviezen. Wijkbewoners kunnen naar het wijkteam met goede ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Of omdat zij een steentje willen bijdragen door anderen te helpen.

Professionals uit verschillende disciplines en organisaties

In een sociaal wijkteam werken professionals uit diverse disciplines en zorg- en welzijnsorganisaties samen. Denk aan onder anderen een maatschappelijk werker, Wmo-consulent, wijkverpleegkundige en opbouwwerker. En aan jongerenwerker, ouderenadviseur, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en intercultureel werker. Samen zijn zij er voor de wijkbewoner en zijn omgeving. De wijkbewoner heeft dus te maken met minder hulpverlenende organisaties en hoeft dus niet steeds zijn verhaal te vertellen.

Ondersteuning waar nodig

Het sociaal wijkteam en de wijkbewoner onderzoeken samen welke ondersteuning nodig is voor verbetering van de situatie. Wat kan de bewoner zelf en met hulp van mensen uit eigen netwerk? En welke professionele ondersteuning is nodig? Het wijkteam ondersteunt dus waar nodig. Zo nodig brengt het wijkteam de wijkbewoner in contact met de juiste organisaties. Een wijkteams werkt nauw samen met bijvoorbeeld scholen, huisartsen, zorgorganisaties, Centrum voor Jeugd en Gezin, verenigingen, kerken en andere zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties.

Samenstelling van het sociaal wijkteam

De samenstelling van een sociaal wijkteam verschilt per gemeente en zelfs per team. Want gemeenten hebben verschillende ideeën over de taken en verantwoordelijkheden van wijkteams. Bovendien is elke wijk anders. De meeste wijkteams lossen eenvoudige problemen zelf op. Bij specifieke of complexe vraagstukken wordt expertise bijgeschakeld. Sommige wijkteams worden juist pas ingeschakeld bij moeilijke vraagstukken.

Het opzetten van een sociaal wijkteam

Gemeenten blijken bij het opzetten van een sociaal wijkteam met name te kijken naar de doelgroep. Wat is de samenstelling van de wijkbewoners, wat zijn hun specifieke leefomstandigheden en welke problematieken spelen er? De meeste gemeenten kiezen voor integrale wijkteams voor alle doelgroepen. Maar er zijn ook aparte wijkteams voor bijvoorbeeld jeugd en gezin. In Nijmegen zijn er naast wijkteams ook vier regieteams voor vraagstukken rond multiproblematiek en een herindicatieteam ter ondersteuning van de wijkteams en het regieteam. Sommige gemeenten nemen een wijkverpleegkundige op in het wijkteam, als schakel tussen bewoners en thuiszorgorganisaties.

Sociale wijkteams: de cijfers

Gemeenten lijken – een jaar na de decentralisaties – tevreden te zijn met hun keuze voor het opzetten van sociale wijkteams. Dat blijkt uit de in februari 2016 gepubliceerde peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’, uitgevoerd door Movisie in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Vilans. De belangrijke uitkomsten:

  • Van de G32-gemeenten werkt 96% met sociale wijkteams;
  • De G32-gemeenten tellen gemiddeld 8 teams;
  • In middelgrote tot kleinere gemeenten zijn gemiddeld 2 sociale wijkteams actief;
  • Het aantal teams lijkt af te hangen van het aantal inwoners;
  • 12% van de gemeenten heeft geen sociale wijkteams. Dit zijn vooral de kleinere gemeenten. Deze gemeenten houden over het algemeen vast aan hun werkwijze van voor de transities;
  • 63% van de gemeenten heeft teams met medewerkers die zijn gespecialiseerd in jeugd en gezin. 35% heeft teams die zich specifiek richten op jeugd en gezin;
  • 92% van de gemeenten erkent dat teams nog niet toekomen aan alle taken. Denk aan: outreachend werken (46%), preventief werken/vroegsignalering (38%) en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk (38%);
  • 90% van de gemeenten heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal teams in de nabije toekomst;
  • De belangrijkste doelstellingen van sociale wijkteams zijn: het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multiproblematiek (46%), het voorkomen van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning (43%) en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers (43%);
  • 68% van de gemeenten maakt met de teams afspraken over de inzet, 22% over de werkzaamheden (output) en 53% over de doelstellingen en maatschappelijke veranderingen (outcome).

Download hier de publicatie ‘Sociale wijkteams in beeld’ (februari 2016).

Meer over sociale wijkteams

Stimulansz biedt een samenhangend pakket van trainingen. Wij bieden elk programma op maat aan, afgestemd op uw sociaal wijkteam. Praktijkgericht en effectief. Immers, sociale wijkteams verschillen van elkaar in taken, werkprocessen en inhoud van uitvoering en wetgeving. Bekijk ook ons trainingsaanbod.

Anderen bekeken ook

Ook interessant

Wij bieden programma’s op maat aan, afgestemd op uw sociaal wijkteam.